FANDOM


 • adzuki bean or aduki bean
 • baked bean
 • black bean
 • black-eyed bean
 • black-eyed pea
 • borlotti bean
 • broad bean
 • bush bean
 • butter bean
 • cannellini bean
 • Carolina bean
 • chickpea
 • civit bean
 • cowpea
 • cranberry bean
 • dal
 • English pea or garden pea
 • fava bean
 • field bean
 • field pea
 • flageolet
 • French bean
 • garbanzo bean
 • garden pea
 • green bean
 • haricot bean
 • horsebean
 • jack bean
 • kidney bean
 • lentil
 • lima bean
 • mangetout
 • marrowfat pea
 • Mexican jumping bean
 • moth bean
 • mung bean
 • navy bean
 • partridge pea
 • pea bean
 • petit pois
 • pink bean
 • pinto bean
 • pod pea
 • pole bean
 • puy lentil
 • red bean
 • runner bean
 • scarlet runner
 • Scotch bean
 • shell bean
 • snap bean
 • snow pea
 • soybean
 • split pea
 • string bean
 • stringless bean
 • sugar bean
 • sugar pea
 • sugar snap pea
 • tick bean
 • waxpod bean or wax bean
 • Windsor bean
 • yellow wax bean