FANDOM


 • Hinayana
 • Jodo Shinshu
 • Kegon
 • Lamaism
 • Mahayana
 • Nichiren
 • Nikaya or Conservative
 • Nyigma-pa
 • Pure Land
 • Rinzai
 • Shingon
 • Soto
 • Tantrism
 • Tendai
 • Theravada
 • Tibetan Buddhism
 • Vajrayana
 • Vipassana or Insight Meditation
 • Won
 • Yogacara
 • Zen