FANDOM


 • anoa
 • African buffalo
 • Americn bison
 • Asiatic buffalo
 • auroch
 • banteng
 • bison
 • Brahmin
 • buffalo
 • cape buffalo
 • European bison
 • gaur
 • gayal
 • Indian bison
 • kouprey
 • lowland anoa
 • mountain anoa
 • musk ox
 • ox
 • sapi-utan
 • seladang
 • takin
 • tamarau
 • tsine
 • urus
 • water buffalo
 • wild ox
 • yak
 • zebu