FANDOM


Pronunciation of Centaurs, Kuiper Belt Objects, and other planetoids of the outer solar system.

Name Pronunciation Class
55576 Amycus ˈæmɪkəs centaur
8405 Asbolus ˈæzbələs centaur
54598 Bienor bɪˈjiːnɔr centaur
66652 Borasisi (ˌbɒrəˈsiːsi)
(fictional mythos)
cubewano
65489 Ceto ˈsiːtoʊ scattered disk
19521 Chaos ˈkeɪ.ɒs cubewano
10199 Chariklo kəˈrɪkloʊ, ˈkærɪkloʊ centaur
Charon ˈʃærən, ˈkeɪrən moon of Pluto
2060 Chiron ˈkaɪrən centaur
83982 Crantor ˈkræntɔr centaur
52975 Cyllarus ˈsɪlərəs centaur
5335 Damocles ˈdæməkliːz damocloid
53311 Deucalion djuːˈkeɪliən cubewano
20461 Dioretsa ˌdaɪ.əˈrɛtsə
(= "asteroid" backwards)
damocloid
Dysnomia dɪsˈnoʊmiə moon of Eris
60558 Echeclus ɪˈkɛkləs centaur
Echidna ɪˈkɪdnə moon of Typhon
31824 Elatus ˈɛlətəs centaur
Eris ˈiːrɪs, ˈɛrɪs scattered disk (dwarf planet)
Haumea ˌhɑː.uːˈmeɪ.ə cubewano (dwarf planet)
Hiʻiaka ˌhiːʔiːˈɑːkə moon of Haumea
38628 Huya huːˈjɑː
(Goajiro Juyá)
plutino
Hydra ˈhaɪdrə moon of Pluto
10370 Hylonome haɪˈlɒnəmiː centaur
28978 Ixion ɪkˈsaɪ.ən plutino
58534 Logos ˈloʊɡɒs or ˈlɒɡɒs cubewano
Makemake ˌmɑːkiːˈmɑːkiː cubewano
Namaka nɑːˈmɑːkə moon of Haumea
7066 Nessus ˈnɛsəs centaur
Nix ˈnɪks moon of Pluto
52872 Okyrhoe əˈkɪroʊ.iː centaur
90482 Orcus ˈɔrkəs plutino
Pabu ˈpɑːbuː moon of Borasisi
49036 Pelion ˈpiːliən centaur
5145 Pholus ˈfoʊləs centaur
Phorcys ˈfɔrsɪs moon of Ceto
Pluto ˈpluːtoʊ plutino (dwarf planet)
50000 Quaoar ˈkwɑːwɑr
(Tongva ˈqʷɑoɑɾ)
cubewano
38083 Rhadamanthus ˌrædəˈmænθəs plutino
90377 Sedna ˈsɛdnə Oort cloud ?
Sawiskera zɑːˈwiːskɛlɑ
(Mohawk)
moon of Teharonhiawako
88611 Teharonhiawako dɛhəˌluːnhiːəˈwɑːɡoʊ
(Mohawk)
cubewano
32532 Thereus ˈθiːriəs centaur
42355 Typhon ˈtaɪfɒn scattered disk
Vanth ˈvænθ moon of Orcus
20000 Varuna ˈværənə cubewano
Weywot ˈweɪwɒt moon of Quaoar
Zoe ˈzoʊ.iː moon of Logos
Wikipedia_small_logo_rounded.png This page uses Creative Commons Licensed content from Wikipedia (view authors).