FANDOM


 • figures of speech (literary devices)
 • --------
 • adynaton
 • agnomination
 • alliteration
 • allusion
 • anacoluthon
 • anadiplosis
 • analogy
 • anaphora
 • anapodoton
 • anastrophe
 • antanaclasis
 • anthimeria
 • antimetabole
 • antiphrasis
 • antisthecon
 • antithesis
 • antonomasia
 • aphaersis
 • apocope
 • apophasis
 • aporia
 • aposiopesis
 • apostrophe
 • auxesis
 • catachresis
 • chiasmus
 • circumlocution
 • climax
 • congeries
 • conversion
 • correctio
 • ecphonesis
 • ellipsis
 • emphasis
 • enallage
 • epanalepsis
 • epanaphora
 • epanodos
 • epanorthosis
 • epenthesis
 • epidiplosis
 • epiphora
 • epistrophe
 • epizeuxis
 • eroteme
 • exclamation
 • gemination
 • gradatio
 • hendiadys
 • hypallage
 • hyperbaton
 • hyperbole
 • hypozeugma
 • hypozeuxis
 • hysteron proteron
 • inversion
 • irony
 • isocolon
 • kenning
 • litotes
 • malapropism
 • meiosis
 • metalepsis
 • metaphor
 • metathesis
 • metonymy
 • mixed metaphor
 • occupatio
 • onomatopoeia, onomatopy
 • oxymoron
 • paradiastole
 • paradox
 • paragoge
 • paralepsis
 • paregmenon
 • parenthesis
 • periphrasis
 • personification
 • pleonasm
 • ploce
 • polyptoton
 • polysyndeton
 • preterition
 • prolepsis
 • prosopopoeia
 • prosthesis
 • regression
 • repetition
 • rhetorical question
 • sarcasm
 • scesis onamaton
 • simile, similitude
 • spoonerism
 • syllepsis
 • symploce
 • syncope
 • synecdoche
 • tautology
 • Wellerism
 • zeugma