FANDOM


 • Hindu deities
 • --------
 • Aditi
 • Agni
 • Abhijit
 • Ardra
 • Aryaman
 • Asapurna
 • Asvins
 • Avalokita or Avalokitesvara
 • Bhaga
 • Bhairava
 • Bhairavi
 • Brahma
 • Bhudevi
 • Brahma
 • Brihaspati
 • Candika
 • Candra
 • Chandi
 • Chitragupta
 • Daksha
 • Devaki
 • Devi
 • Dhara
 • Dharma
 • Dhatar
 • Dharti Mai
 • Didi Thakrun
 • Dipti
 • Durga
 • Dyaus
 • Ganesa or Ganesh or Ganesha or Ganapati
 • Garuda
 • Gauri
 • Hanuman
 • Hardaul
 • Himavat
 • Hiranyagarbha
 • Hotra
 • Indra or Indrani
 • Jaganmati
 • Ka
 • Kala
 • Kali
 • Kama
 • Kamsa
 • Karttikeya
 • Kaumudi
 • Krishna
 • Lakshmi
 • Malhal Mata
 • Manasa
 • Marut
 • Mitra
 • Narada
 • Parjanya
 • Parvati
 • Pushan or Pusan
 • Rahu
 • Rhibhus
 • Rudra
 • Sarasvati
 • Savitar
 • Siddhi
 • Sita
 • Siva or Shiva
 • Soma
 • Surya
 • Uma
 • Ushas
 • Vaja
 • Varuna
 • Varuni
 • Vayu
 • Vibhu
 • Vijaya
 • Vishnu
 • Vivasvan
 • Vrta
 • Yama