FANDOM


 • age-uke
 • ashi-barai
 • ate
 • choku-zuki
 • chudan
 • chudan hasami uke
 • chudan shotei ate
 • chudan shotei uke
 • chudan shuto uke
 • chudan soto mawashi uke
 • chudan soto shuto uke
 • chudan soto uke
 • chudan uchi uke
 • chudan uke
 • chudan wari uke
 • chudan yoko uke
 • chudan yoko-shuto uke
 • chudan zuki
 • fukubu geri
 • gedan
 • gedan barai
 • gedan barai uke
 • gedan haito yoko uke
 • gedan kosa uke
 • gedan shotei ate
 • gedan shotei uke
 • gedan shuto uke
 • gedan shuto yoko barai uke
 • gedan uke
 • gedan yoko barai uke
 • gedan zuki
 • geri or keri
 • gyaku-zuki
 • haito uchi
 • haito uke
 • hangetsu barai uke
 • hangetsu zuki
 • hazushi uke
 • hiji ate
 • hiji uke
 • hiza ate
 • jodan
 • jodan kosa uke
 • jodan shotei ate
 • jodan uchi shuto uke
 • jodan uke
 • jodan wari uke
 • jodan zuki
 • juji-uke
 • kaku zuki
 • kansetsu geri
 • keage
 • keikoken zuki
 • kekomi
 • keri waza
 • kinteki geri
 • kizami-geri
 • kizami-zuki
 • kyobu geri
 • kyobu morote shuto uchi
 • mae geri
 • mae hiji ate
 • mae-geri
 • magetori barai uke
 • makite uke
 • mawashi geri
 • mawashi-geri
 • mawatte
 • mikazuki-geri
 • morote barai uke
 • morote nuki zuki
 • morote soe uke
 • morote zuki
 • morote-uke
 • nidan geri
 • niren-geri
 • nukite zuki
 • oi zuki
 • oi-zuki
 • osae-uke
 • otoshi uke
 • sagurite uke
 • sanbon-zuki
 • sasae hiji ate
 • sasae uke
 • sayu barai uke
 • sayu zuki
 • seiken ude uke
 • shotei ate
 • shotei uke
 • shuto uchi
 • shuto uke
 • shuto waza
 • sokuto geri
 • soto-ude-uke
 • tomoe shotei ate
 • tomoe zuki
 • tsuki waza
 • tsumasaki geri
 • tzuki or tsuki
 • uchi
 • uchi-ude-uke
 • uke
 • ura ken uchi
 • ushiro geri
 • ushiro hiji ate
 • ushiro-geri
 • wari uke
 • wari uke zuki
 • yoko geri
 • yoko hiji ate
 • yoko-geri-keage
 • yoko-geri-kekomi
 • zenkutsu dachi gedan-barai-uke