FANDOM


 • airfoil kite
 • bowed kite
 • box kite
 • compound kite
 • conyne kite
 • delta-wing kite or delta kite
 • eddy kite
 • eddy bow kite
 • fighter kite
 • flat kite
 • hexagonal kite
 • high-performance kite
 • Malay kite
 • man-lifting kite
 • parafoil
 • pennon-type kite
 • power kite
 • rotor kite or kinetic kite
 • sled kite
 • sport kite
 • stunt kite
 • tailed kite
 • tailless kite
 • weather kite