FANDOM


 • a- or ab- or an-
 • acro-
 • adeno-
 • adreno-
 • aero-
 • allo-
 • ambi-
 • antero-
 • anti-
 • arterio-
 • arthro- or arthr-
 • bacterio-
 • blephari-
 • brady-
 • broncho-
 • cardio-
 • cephalo-
 • cerebro-
 • cervico-
 • chole-
 • chondro-
 • chromo-
 • chylo-
 • contra-
 • costo-
 • cyst-
 • dacryo-
 • derma-
 • dextro-
 • dys-
 • encephalo- or encephal-
 • endo-
 • entero-
 • ep- or epi-
 • ex- or exo-
 • fibrino-
 • fibro-
 • galact-
 • gastro-
 • gloss-
 • hemi-
 • hepato-
 • hydro-
 • hyper-
 • hypo-
 • ileo-
 • ilio-
 • infra-
 • inter-
 • intra-
 • kerat-
 • laryngo- or laring-
 • leuko- or leuk-
 • mega-
 • mela-
 • myelo- or myel-
 • myo-
 • neo-
 • nephro- or nephr-
 • neuro- or neuri- or neur-
 • osteo-
 • peri- or pneumo-
 • proprio-
 • sacro-
 • sero-
 • tachy-
 • thrombo-
 • tracheo-
 • utero-
 • vaso-
 • ventro-
 • zymo-