FANDOM


 • adeno
 • -agra
 • -aholic
 • algo-
 • arterio-
 • arthro-
 • bacilli-
 • bacteri-
 • blepharo-
 • brady-
 • broncho-
 • carcino-
 • cardio-
 • -cele
 • cephalo-
 • cerebro-
 • cnilo-
 • chiro-
 • cholo-
 • chondrio-
 • -coccus
 • colo-
 • coro-
 • cortico-
 • costo-
 • cysto-
 • cyto-
 • dacryo-
 • denti-
 • dermato-
 • dextro-
 • dys-
 • -ectomy
 • -emia
 • encephalo-
 • entero-
 • erythro-
 • febri-
 • fibro-
 • gastro-
 • -genic
 • geronto-
 • glosso-
 • -gram
 • -graph
 • gyneco-
 • hema-
 • hemo-
 • hepato-
 • histo-
 • hydro-
 • hyper-
 • hypno-
 • hypo-
 • hystero-
 • -ia
 • -iasis-
 • -iatrics
 • -iatrist
 • iatro-
 • -iatry
 • ilio-
 • immuno-
 • -it is
 • kerato-
 • labio-
 • laparo-
 • laryngo-
 • leuko-
 • lipo-
 • litho-
 • -logy
 • -lysis
 • masto-
 • melano-
 • musculo-
 • myco-
 • myelo-
 • myo-
 • narco-
 • nephro-
 • neuro-
 • -odont
 • odonto-
 • -odynia
 • -oid
 • -oma
 • opthalmo-
 • -opia
 • -opsy
 • opto-
 • orchido-
 • ortho-
 • -osis
 • ossi-
 • osteo-
 • oto-
 • ovi-
 • patho-
 • -pathy
 • pedi-
 • pedo-
 • pharmoaco-
 • pharyngo-
 • -phasia
 • phlebo-
 • -phrenia
 • -plasia
 • -plast
 • -plasty
 • pleuro-
 • pneumo-
 • podo-
 • polio-
 • procto-
 • phscho-
 • pulmo-
 • pyelo-
 • reni-
 • -rrhagia
 • -rrhaphy
 • --rrhea
 • -rrhexis
 • sangui-
 • sarco-
 • schizo-
 • -scope
 • -sect
 • sero-
 • somato-
 • somni-
 • stomato-
 • -stomy
 • tachy-
 • thanato-
 • thrombo-
 • -tome
 • tomo-
 • -tomy
 • -tonia
 • toxico-
 • toxo-
 • tracheo-
 • tricho-
 • -trophic
 • tropho-
 • urino-
 • uro-
 • utero-
 • vaso-
 • veno-
 • ventro-
 • vermin-
 • zymo-